Marienburg.pl Strona Główna Marienburg.pl
Nasze Miasto, Nasza Pasja...

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj
 Ogłoszenie 

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej "cookies"

Chronimy Twoją prywatność
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w temacie o RODO


Poprzedni temat «» Następny temat
Remont drogi wojewódzkiej 515 (Sikorskiego, De Gaulle'a)
Autor Wiadomość
duśka 
AdministratorPomogła: 3 razy
Wysłany: Wto 18 Sie, 2009 17:10   

Inwencja twórcza autora chyba nieco się rozminęła z wytycznymi unijnymi.
 
 
StormChaser 
Administrator
Łowca...Pomógł: 25 razy
Wysłany: Wto 18 Sie, 2009 18:07   

Może szukali na gwałt czegoś co skończyli by cichaczem...
_________________
"Cmentarze można zburzyć, pamięci zniszczyć nie sposób”

 
 
StormChaser 
Administrator
Łowca...Pomógł: 25 razy
Wysłany: Wto 18 Sie, 2009 18:19   

I wygrzebane w otchłani internetu...
http://stare-www.uzp.gov....5/125_6732.html
Cytat:
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 125 z dnia 22.05.2006
POZYCJA 26732

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gdańsk: przebudowa ulicy Sikorskiego i Gen. de Gaullea (droga wojewódzka nr 515) wraz z uzbrojeniem podziemnym w Malborku - Etap I: odcinek od ul. Orzeszkowej do ul. Kotarbińskiego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, do kontaktów: Groth Stanisław, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. (058) 3202025, fax 058 3202025, e-mail: sekretariat@zdw.hnet.pl, www.zdw.hnet.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa ulicy Sikorskiego i Gen. de Gaullea (droga wojewódzka nr 515) wraz z uzbrojeniem podziemnym w Malborku - Etap I: odcinek od ul. Orzeszkowej do ul. Kotarbińskiego.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 515, ulicy Sikorskiego i Gen. de Gaullea wraz z uzbrojeniem podziemnym, Etap I: odcinek od ul. Orzeszkowej do ul. Kotarbińskiego obejmuje roboty w zakresie branży drogowej, sanitarnej - sieci (kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociągowa, ciepłownicza, gazowa), energetycznej- sieci, teletechnicznej..

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Droga wojewódzka Nr 515 - Etap I: odcinek od ul. Orzeszkowej do ul. Kotarbińskiego..

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.52.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Roboty przygotowawcze (demontaż oświetlenia, demontaż linii napowietrznej, demontaż sieci ciepłowniczej), roboty ziemne, sieci i przyłącza wodno - kanalizacyjne (kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieci ciepłownicze), oświetlenie ulicy, sieci telekomunikacyjne, roboty drogowe (korytowanie, podbudowy, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych), urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 15.12.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 44500 PLN.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

1.Potencjał ekonomiczno-finansowy:

a) Średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe (2005,2004 i 2003) w wysokości nie mniejszej niż 14 mln PLN.

b) Dostęp do środków finansowych oszacowanych na kwotę min 700 tys. PLN.

Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców składających wspólną ofertę:

a.warunek określony w ppkt a) winien być spełniony łącznie przez składających wspólną ofertę.

b.warunek określony w ppkt b) winien być spełniony łącznie przez składających wspólną ofertę.

2. Potencjał kadrowy :

Kierownik budowy pełniący równocześnie funkcje kierownika robót dla branży drogowej - 3 lata praktyki zawodowej jako kierownik podobnych robót legitymujący się uprawnieniami budowlanymi o odpowiedniej specjalności oraz dokumentem potwierdzającym przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ;

Kierownik robót dla branży sanitarnej - sieci (kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociągowa, ciepłownicza, gazowa) - 3 lata praktyki zawodowej jako kierownik podobnych robót legitymujący się uprawnieniami budowlanymi o odpowiedniej specjalności oraz dokumentem potwierdzającym przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - dopuszcza się jednego lub kilku kierowników dla poszczególnych branż;

Kierownik robót dla branży energetycznej - sieci - 3 lata praktyki zawodowej jako kierownik podobnych robót legitymujący się uprawnieniami budowlanymi o odpowiedniej specjalności oraz dokumentem potwierdzającym przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kierownik robót dla branży teletechnicznej - 3 lata praktyki zawodowej jako kierownik podobnych robót legitymujący się uprawnieniami budowlanymi o odpowiedniej specjalności oraz dokumentem potwierdzającym przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Potencjał kadrowy Wykonawców składających wspólną ofertę - warunek winien być spełniony łącznie przez składających wspólną ofertę.

3. Potencjał techniczny:

Wykonawca musi posiadać następujące jednostki sprzętu i środki transportu : koparka, walec statyczny samojezdny, walec statyczny samojezdny ogumiony, walec wibracyjny samojezdny, skrapiarka do bitumu, szczotka mechaniczna, rozściełacz mas bitumicznych z pełną automatyzacją sterowania procesem układania, wytwórnia mas bitumicznych zlokalizowana w odległości umożliwiającej dowóz mieszanki na plac budowy zgodnie z warunkami Specyfikacji technicznych (lub możliwości zakupu mieszanki z takiej wytwórni), czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin; równiarka samojezdna, frezarka do bitumu, samochód dostawczy, samochody samowyładowcze wyposażone w pokrowce brezentowe.

Potencjał techniczny Wykonawców składających wspólną ofertę - warunek winien być spełniony łącznie przez składających wspólną ofertę.

4. Doświadczenie zawodowe:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających datę złożenia oferty zrealizował (zakończył) co najmniej 2 zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego przetargu.

Doświadczenie zawodowe Wykonawców składających wspólną ofertę-warunek winny spełniać łącznie wszystkie podmioty składające wspólną ofertę, każdy w zakresie, w jakim będzie uczestniczył w realizacji zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

5. Podwykonawstwo:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców w zakresie branż: sanitarnej (kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociągowa, ciepłownicza, gazowa), teletechnicznej i energetycznej. Nie dopuszcza się podwykonawstwa w branży drogowej w zakresie wykonania podbudowy i nawierzchni.

Podwykonawstwo Wykonawców składających wspólną ofertę-warunek musi być spełniony łącznie przez składających wspólną ofertę.

6. Gwarancja jakości:

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty na okres trzech lat.

Gwarancja jakości Wykonawców składających wspólną ofertę - warunek musi być spełniony łącznie przez składających wspólną ofertę.

Status prawny – wymagane dokumenty

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty

1. Bilans oraz Rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania Bilansu oraz Rachunku zysków i strat – inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności .

2. Informacja banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca, że wysokość posiadanych środków finansowych i/lub zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od 700 tys. PLN. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zdolność techniczna – wymagane dokumenty

1. Informacja o osobach , które będą kierować wykonaniem zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji. Do informacji winny być dołączone uprawnienia budowlane (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz dokument potwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa).

2. Informacja o posiadanym sprzęcie i środkach transportu.

3. Informacja o doświadczeniu Wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji roboty zostały wykonane należycie.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 07.07.2006, cena - 120.00 PLN.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.07.2006 godzina 11:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 07.07.2006, godzina 11:15, siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna - pokój nr 109.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

2) Data wysłania ogłoszenia: 15.05.2006.

Czyli że o co chodzi? Może rozkopią od nowa? Nie zdziwiłbym się. A może ostatnią renowację oznakowania poziomego sfinansowała UE?
_________________
"Cmentarze można zburzyć, pamięci zniszczyć nie sposób”

 
 
MurekMan 

Wysłany: Sro 19 Sie, 2009 13:45   

Zobacz na datę..........
StormChaser napisał/a:
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 125 z dnia 22.05.2006
POZYCJA 26732
:ok:
 
 
StormChaser 
Administrator
Łowca...Pomógł: 25 razy
Wysłany: Sro 19 Sie, 2009 20:18   

MurekMan napisał/a:
Zobacz na datę..........
Widzę i nadal nie rozumiem, data jak data wówczas ogłoszono przetarg na inwestycję, inwestycję ukończiną, już nawet poprawianą, nie miała być finansowana ze środków UE, a tu nagle jest...
_________________
"Cmentarze można zburzyć, pamięci zniszczyć nie sposób”

 
 
StormChaser 
Administrator
Łowca...Pomógł: 25 razy
Wysłany: Pią 21 Sie, 2009 10:06   

Zarząd Dróg Wojewódzkich http://www.zdw-gdansk.pl/PL/362/Zrealizowane/ nie przyznaje się do zrealiaowania żadnego unijnego projektu w naszym mieście, ani do jego planowania http://www.zdw-gdansk.pl/PL/361/Planowane/ :idont:
_________________
"Cmentarze można zburzyć, pamięci zniszczyć nie sposób”

 
 
StormChaser 
Administrator
Łowca...Pomógł: 25 razy
Wysłany: Pią 26 Lut, 2010 19:44   

Studzienka - skrzyżowanie ulic Sikorskiego i Kraszewskiego, pięknota

20100226_144739.JPG
Plik ściągnięto 78 raz(y) 130,01 KB

_________________
"Cmentarze można zburzyć, pamięci zniszczyć nie sposób”

 
 
eXcential 


Pomógł: 2 razy
Wysłany: Sob 27 Lut, 2010 10:10   

Z tymi malborskimi studzienkami to już jest jakas paranoja, tak jest na każdej ulicy, na nowo wyremontowanej dalekiej też już się zapadają
_________________

 
 
OLE2008 
mrPWOmk na YOU TUBE


Wysłany: Sob 27 Lut, 2010 14:22   xP

to jak tam się zapadają to zapraszam na Kochanowskiego , tam to są ok 5cm wyższe od poziomu asfaltu xD i wogle jest ich tyle ile pewnie matka boska dała :)
 
 
rutek_m 
Malborżanin vel Malborczyk

Pomógł: 1 raz
Wysłany: Sob 27 Lut, 2010 15:37   

bo Kochanowskiego już dawno powinna zmienić nazwę na STUDZIENNA - kiedyś jadąc na rowerze próbowałem je nawet policzyć ... ale jest ciężko :)

jeżeli chodzi o Sikorskiego to szczytem partactwa jest zalanie zapadniętej pokrywy studzienki zwykłym asfaltem - wykonawca robotę wykonał i jest (było) równo - a jak się coś zapcha i trzeba będzie studnie otworzyć to już niech się inni martwią...

jak dla mnie cały remont Sikorskiego to partactwo ....
 
 
eXcential 


Pomógł: 2 razy
Wysłany: Nie 28 Lut, 2010 00:14   Re: xP

OLE2008 napisał/a:
to jak tam się zapadają to zapraszam na Kochanowskiego , tam to są ok 5cm wyższe od poziomu asfaltu xD i wogle jest ich tyle ile pewnie matka boska dała :)


Przejeżdzam tamtą ulica jakieś 6 razy dziennie wiec wiem jak tam jest :)
_________________

 
 
StormChaser 
Administrator
Łowca...Pomógł: 25 razy
Wysłany: Czw 24 Mar, 2011 19:41   

Cytat:
Przedwojenny bruk w lepszym stanie niż asfalt

2011-03-23, Aktualizacja: wczoraj 17:21

Polska Dziennik Bałtycki (JS)
Przedwojenna droga brukowa na ul. de Gaulle'a jest w lepszym stanie niż położona na niej nawierzchnia asfaltowa.
(...)
ZDW też jest zadowolony z realizacji swojego pomysłu.

Jest równiej, to fakt. I metoda odkrywcza, po co łatać dziury skoro można zjechać to wokół, szkoda ze z ubraniem tak nie można, chociaż w sumie... :hihi:
Polskim drogowcom trzeba gratulować bodaj najstarszych nawierzchni w Europie, tylko wpisywać do rejestru i nie ruszać, a pieniążki za przejazd zabytkiem brać. :idea:
_________________
"Cmentarze można zburzyć, pamięci zniszczyć nie sposób”

 
 
agrest123 
Dojrzały/niedojrzały owoc


Pomógł: 1 raz
Wysłany: Pią 25 Mar, 2011 12:09   Przejazd

StormChaser napisał/a:
Cytat:
Przedwojenny bruk w lepszym stanie niż asfalt

2011-03-23, Aktualizacja: wczoraj 17:21

Polska Dziennik Bałtycki (JS)
Przedwojenna droga brukowa na ul. de Gaulle'a jest w lepszym stanie niż położona na niej nawierzchnia asfaltowa.
(...)
ZDW też jest zadowolony z realizacji swojego pomysłu.

Jest równiej, to fakt. I metoda odkrywcza, po co łatać dziury skoro można zjechać to wokół, szkoda ze z ubraniem tak nie można, chociaż w sumie... :hihi:
Polskim drogowcom trzeba gratulować bodaj najstarszych nawierzchni w Europie, tylko wpisywać do rejestru i nie ruszać, a pieniążki za przejazd zabytkiem brać. :idea:


Przejazd furmankami można tam urządzać jako atrakcję turystyczną. Europa.

Może prostszym sposobem jest postawienie znaków ograniczenia prędkości by jakość jezdni dostosować do przepisów. Tak poczyniono we Włocławku. Po co łatać dziury. Ograniczenie prędkości do 30km/h rozwiąże problem dziur bez konieczności łatania.... :peace: :hahaha:
_________________
Malbork - kocham to miasto!!!
Ale czy ludzi niekompetentnych, robiących z niego własny folwark i prowincję?
 
 
argus 


Pomógł: 4 razy
Wysłany: Pią 25 Mar, 2011 13:38   Re: Przejazd

agrest123 napisał/a:
Może prostszym sposobem jest postawienie znaków ograniczenia prędkości by jakość jezdni dostosować do przepisów. Tak poczyniono we Włocławku. Po co łatać dziury. Ograniczenie prędkości do 30km/h rozwiąże problem dziur bez konieczności łatania.... :peace: :hahaha:
Włocławek jest w lepszym położeniu, bo remont jedynki, przebiegającej przez środek miasta trwa już od ponad roku.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group