Marienburg.pl Strona Główna Marienburg.pl
Nasze Miasto, Nasza Pasja...

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj
 Ogłoszenie 

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej "cookies"

Chronimy Twoją prywatność
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w temacie o RODO


Poprzedni temat «» Następny temat
Remont drogi wojewódzkiej 515 (Sikorskiego, De Gaulle'a)
Autor Wiadomość
duśka 
AdministratorPomogła: 3 razy
Wysłany: Wto 18 Sie, 2009 17:10   

Inwencja twórcza autora chyba nieco się rozminęła z wytycznymi unijnymi.
 
 
StormChaser 
Administrator
Łowca...Pomógł: 25 razy
Wysłany: Wto 18 Sie, 2009 18:07   

Może szukali na gwałt czegoś co skończyli by cichaczem...
_________________
"Cmentarze można zburzyć, pamięci zniszczyć nie sposób”

 
 
StormChaser 
Administrator
Łowca...Pomógł: 25 razy
Wysłany: Wto 18 Sie, 2009 18:19   

I wygrzebane w otchłani internetu...
http://stare-www.uzp.gov....5/125_6732.html
Cytat:
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 125 z dnia 22.05.2006
POZYCJA 26732

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gdańsk: przebudowa ulicy Sikorskiego i Gen. de Gaullea (droga wojewódzka nr 515) wraz z uzbrojeniem podziemnym w Malborku - Etap I: odcinek od ul. Orzeszkowej do ul. Kotarbińskiego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, do kontaktów: Groth Stanisław, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. (058) 3202025, fax 058 3202025, e-mail: sekretariat@zdw.hnet.pl, www.zdw.hnet.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa ulicy Sikorskiego i Gen. de Gaullea (droga wojewódzka nr 515) wraz z uzbrojeniem podziemnym w Malborku - Etap I: odcinek od ul. Orzeszkowej do ul. Kotarbińskiego.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 515, ulicy Sikorskiego i Gen. de Gaullea wraz z uzbrojeniem podziemnym, Etap I: odcinek od ul. Orzeszkowej do ul. Kotarbińskiego obejmuje roboty w zakresie branży drogowej, sanitarnej - sieci (kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociągowa, ciepłownicza, gazowa), energetycznej- sieci, teletechnicznej..

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Droga wojewódzka Nr 515 - Etap I: odcinek od ul. Orzeszkowej do ul. Kotarbińskiego..

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.52.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Roboty przygotowawcze (demontaż oświetlenia, demontaż linii napowietrznej, demontaż sieci ciepłowniczej), roboty ziemne, sieci i przyłącza wodno - kanalizacyjne (kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieci ciepłownicze), oświetlenie ulicy, sieci telekomunikacyjne, roboty drogowe (korytowanie, podbudowy, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych), urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 15.12.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 44500 PLN.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

1.Potencjał ekonomiczno-finansowy:

a) Średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe (2005,2004 i 2003) w wysokości nie mniejszej niż 14 mln PLN.

b) Dostęp do środków finansowych oszacowanych na kwotę min 700 tys. PLN.

Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców składających wspólną ofertę:

a.warunek określony w ppkt a) winien być spełniony łącznie przez składających wspólną ofertę.

b.warunek określony w ppkt b) winien być spełniony łącznie przez składających wspólną ofertę.

2. Potencjał kadrowy :

Kierownik budowy pełniący równocześnie funkcje kierownika robót dla branży drogowej - 3 lata praktyki zawodowej jako kierownik podobnych robót legitymujący się uprawnieniami budowlanymi o odpowiedniej specjalności oraz dokumentem potwierdzającym przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ;

Kierownik robót dla branży sanitarnej - sieci (kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociągowa, ciepłownicza, gazowa) - 3 lata praktyki zawodowej jako kierownik podobnych robót legitymujący się uprawnieniami budowlanymi o odpowiedniej specjalności oraz dokumentem potwierdzającym przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - dopuszcza się jednego lub kilku kierowników dla poszczególnych branż;

Kierownik robót dla branży energetycznej - sieci - 3 lata praktyki zawodowej jako kierownik podobnych robót legitymujący się uprawnieniami budowlanymi o odpowiedniej specjalności oraz dokumentem potwierdzającym przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kierownik robót dla branży teletechnicznej - 3 lata praktyki zawodowej jako kierownik podobnych robót legitymujący się uprawnieniami budowlanymi o odpowiedniej specjalności oraz dokumentem potwierdzającym przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Potencjał kadrowy Wykonawców składających wspólną ofertę - warunek winien być spełniony łącznie przez składających wspólną ofertę.

3. Potencjał techniczny:

Wykonawca musi posiadać następujące jednostki sprzętu i środki transportu : koparka, walec statyczny samojezdny, walec statyczny samojezdny ogumiony, walec wibracyjny samojezdny, skrapiarka do bitumu, szczotka mechaniczna, rozściełacz mas bitumicznych z pełną automatyzacją sterowania procesem układania, wytwórnia mas bitumicznych zlokalizowana w odległości umożliwiającej dowóz mieszanki na plac budowy zgodnie z warunkami Specyfikacji technicznych (lub możliwości zakupu mieszanki z takiej wytwórni), czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin; równiarka samojezdna, frezarka do bitumu, samochód dostawczy, samochody samowyładowcze wyposażone w pokrowce brezentowe.

Potencjał techniczny Wykonawców składających wspólną ofertę - warunek winien być spełniony łącznie przez składających wspólną ofertę.

4. Doświadczenie zawodowe:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających datę złożenia oferty zrealizował (zakończył) co najmniej 2 zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego przetargu.

Doświadczenie zawodowe Wykonawców składających wspólną ofertę-warunek winny spełniać łącznie wszystkie podmioty składające wspólną ofertę, każdy w zakresie, w jakim będzie uczestniczył w realizacji zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

5. Podwykonawstwo:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców w zakresie branż: sanitarnej (kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociągowa, ciepłownicza, gazowa), teletechnicznej i energetycznej. Nie dopuszcza się podwykonawstwa w branży drogowej w zakresie wykonania podbudowy i nawierzchni.

Podwykonawstwo Wykonawców składających wspólną ofertę-warunek musi być spełniony łącznie przez składających wspólną ofertę.

6. Gwarancja jakości:

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty na okres trzech lat.

Gwarancja jakości Wykonawców składających wspólną ofertę - warunek musi być spełniony łącznie przez składających wspólną ofertę.

Status prawny – wymagane dokumenty

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty

1. Bilans oraz Rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania Bilansu oraz Rachunku zysków i strat – inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności .

2. Informacja banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca, że wysokość posiadanych środków finansowych i/lub zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od 700 tys. PLN. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zdolność techniczna – wymagane dokumenty

1. Informacja o osobach , które będą kierować wykonaniem zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji. Do informacji winny być dołączone uprawnienia budowlane (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz dokument potwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa).

2. Informacja o posiadanym sprzęcie i środkach transportu.

3. Informacja o doświadczeniu Wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji roboty zostały wykonane należycie.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 07.07.2006, cena - 120.00 PLN.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.07.2006 godzina 11:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 07.07.2006, godzina 11:15, siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna - pokój nr 109.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

2) Data wysłania ogłoszenia: 15.05.2006.

Czyli że o co chodzi? Może rozkopią od nowa? Nie zdziwiłbym się. A może ostatnią renowację oznakowania poziomego sfinansowała UE?
_________________
"Cmentarze można zburzyć, pamięci zniszczyć nie sposób”

 
 
MurekMan 

Wysłany: Sro 19 Sie, 2009 13:45   

Zobacz na datę..........
StormChaser napisał/a:
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 125 z dnia 22.05.2006
POZYCJA 26732
:ok:
 
 
StormChaser 
Administrator
Łowca...Pomógł: 25 razy
Wysłany: Sro 19 Sie, 2009 20:18   

MurekMan napisał/a:
Zobacz na datę..........
Widzę i nadal nie rozumiem, data jak data wówczas ogłoszono przetarg na inwestycję, inwestycję ukończiną, już nawet poprawianą, nie miała być finansowana ze środków UE, a tu nagle jest...
_________________
"Cmentarze można zburzyć, pamięci zniszczyć nie sposób”

 
 
StormChaser 
Administrator
Łowca...Pomógł: 25 razy
Wysłany: Pią 21 Sie, 2009 10:06   

Zarząd Dróg Wojewódzkich http://www.zdw-gdansk.pl/PL/362/Zrealizowane/ nie przyznaje się do zrealiaowania żadnego unijnego projektu w naszym mieście, ani do jego planowania http://www.zdw-gdansk.pl/PL/361/Planowane/ :idont:
_________________
"Cmentarze można zburzyć, pamięci zniszczyć nie sposób”

 
 
StormChaser 
Administrator
Łowca...Pomógł: 25 razy
Wysłany: Pią 26 Lut, 2010 19:44   

Studzienka - skrzyżowanie ulic Sikorskiego i Kraszewskiego, pięknota

20100226_144739.JPG
Plik ściągnięto 76 raz(y) 130,01 KB

_________________
"Cmentarze można zburzyć, pamięci zniszczyć nie sposób”

 
 
eXcential 


Pomógł: 2 razy
Wysłany: Sob 27 Lut, 2010 10:10   

Z tymi malborskimi studzienkami to już jest jakas paranoja, tak jest na każdej ulicy, na nowo wyremontowanej dalekiej też już się zapadają
_________________

 
 
OLE2008 
mrPWOmk na YOU TUBE


Wysłany: Sob 27 Lut, 2010 14:22   xP

to jak tam się zapadają to zapraszam na Kochanowskiego , tam to są ok 5cm wyższe od poziomu asfaltu xD i wogle jest ich tyle ile pewnie matka boska dała :)
 
 
rutek_m 
Malborżanin vel Malborczyk

Pomógł: 1 raz
Wysłany: Sob 27 Lut, 2010 15:37   

bo Kochanowskiego już dawno powinna zmienić nazwę na STUDZIENNA - kiedyś jadąc na rowerze próbowałem je nawet policzyć ... ale jest ciężko :)

jeżeli chodzi o Sikorskiego to szczytem partactwa jest zalanie zapadniętej pokrywy studzienki zwykłym asfaltem - wykonawca robotę wykonał i jest (było) równo - a jak się coś zapcha i trzeba będzie studnie otworzyć to już niech się inni martwią...

jak dla mnie cały remont Sikorskiego to partactwo ....
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group