Marienburg.pl
Nasze Miasto, Nasza Pasja...

Malbork w internecie ;-) - www.bip.malbork.pl

konto_usunięte - Czw 15 Lis, 2007 20:19
Temat postu: www.bip.malbork.pl
BIP Malbork

Jako że problemy strony www.bip.malbork.pl zaraz obok strony UM leżą nam na sercu, a administrator tej witryny jest zarejestrowany na forum, to na początek proszę o poprawieniu literówek w tym miejscu:

Strony malborskie: BIP i UM jako reprezentacyjne powinny unikać błędów lub ewentulanie szybko je usuwać. 8-)

StormChaser - Czw 15 Lis, 2007 20:29

I ten cudowny nagłówek
StormChaser - Pon 19 Lis, 2007 09:26

Czepiamy się? Tak czepiamy - BIP, to internetowe obwieszczenia powinien być bez zarzutu...

http://www.bip.malbork.pl...d=81&Itemid=102

To w końcu gdzie mieści się siedziba zwycięzcy przetargu :?:

konto_usunięte - Pon 19 Lis, 2007 11:37

Feuchtwangen napisał/a:
To w końcu gdzie mieści się siedziba zwycięzcy przetargu


nie wspominając o dwóch nazwiskach: Hrynkiewicz i Hryniewicz

konto_usunięte - Pon 19 Lis, 2007 11:46

ze stron yellow pages ale w Google jest drugie nazwisko czyli z netu nieiwele się dowiemy najlepiej zatelefonować :mrgreen:niestety w Sztumie nikt nie odbiera pewnie praca w terenie
konto_usunięte - Sro 21 Lis, 2007 18:34

Cytując z BIP, czyżby zabrakło enterów (znaczników)? Ktoś to jest w stanie przeczytać?

Używamy: <br /> :idea:

http://www.bip.malbork.pl...1367&Itemid=103

Cytat:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki ogólne: 1.Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz.1217 i Nr 227, poz.1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz.427 i Nr 82, poz. 560), zwanej dalej ustawą Pzp. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia niniejszy warunek mogą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. 2.Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 oraz ust 2 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia niniejszy warunek musi spełniać odrębnie każdy z Wykonawców. Warunki podmiotowe szczegółowe, jakie muszą spełniać Wykonawcy: 3.Potencjał ekonomiczno - finansowy: Dysponuje własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu) i/lub dostępem do linii kredytowej w wysokości nie mniejszej niż np. 100.000 PLN. Posiada aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 800.000 PLN. Przed podpisaniem umowy przedstawi polisę OC na wartość nie niższą niż cena ofertowa, 4.Potencjał kadrowy: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami do zatrudnienia na stanowiskach podanych poniżej. Osoby przewidziane do zajmowania stanowisk od I do IV muszą posiadać odpowiednie zgodne z obowiązującym Prawem budowlanym ( Rozdział 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) uprawnienia budowlane stanowiące podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz muszą być wpisani na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001r., Nr 5 poz. 42 z późn. zm.): I.Kierownik Budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i doświadczenie przynajmniej 5 lat jako kierownik budowy, II.Kierownik Robót Drogowych musi posiadać: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności drogowej; 5 lat doświadczenia jako kierownik robót drogowych, III.Kierownik Robót Sanitarnych musi posiadać: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 5 lat doświadczenia jako kierownik robót sanitarnych , IV.Kierownik Robót Elektrycznych musi posiadać: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 5 lat doświadczenia jako kierownik robót elektrycznych , Dopuszcza się wskazanie na stanowisko III i IV po dwie osoby na odpowiednie stanowisko posiadające odrębnie uprawnienia dla sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych z zachowaniem obowiązku wykazania się przez każdą z nich doświadczeniem wymaganym odpowiednio dla każdego ze stanowisk. 5.Doświadczenie: Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował ( rozpoczął i zakończył ) jako wykonawca zamówienie o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia tzn.: plac o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej o powierzchni minimum 1000 m2 6.Potencjał techniczny: O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy dysponujący potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób wskazany we wniosku. W przypadku Wykonawców składających wspólnie wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 1,3 - 6 Wykonawcy mogą spełniać łącznie. W sytuacji, gdy minimalne warunki udziału w postępowaniu spełniać będzie większa ilość Wykonawców niż określona w pkt IV. 1.2) Zamawiający zastosuje niżej opisany sposób oceny spełniania tych warunków: 1.Potencjał kadrowy W ramach tego warunku oceniane będą: kwalifikacje kierownika Budowy oraz kierownika Robót Drogowych potwierdzone ilością zrealizowanych kontraktów. Maksymalnie 40 pkt, po 20 pkt dla każdego z kierowników. Kwalifikacje za 3 roboty - 10 punktów ;za 4 roboty - 15 punktów; za 5 i więcej robót - 20 punktów. 2. Doświadczenie W ramach tego warunku oceniane będzie: ilość wykonanych w ostatnich 5 latach kompleksowych realizacji polegających na budowie obiektów budowlanych takich jak drogi, parkingi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych o powierzchni minimum 1000 m2. Maksymalnie 60 punktów, za 2 realizacje- 36 punktów, za 3 realizacje - 48 punktów, za 4 realizacje i więcej - 60 punktów. Dokumenty potwierdzające wykonanie robót muszą być wystawione przez bezpośrednich inwestorów, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu wystawiającego je, muszą posiadać datę ich wystawienia, określać wartość wykonanych robót i zawierać potwierdzenie należytego wykonania.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 2.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 3.Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 4.Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia , 5.Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 7.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 8.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 oraz 5 - 7 składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; c)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 9.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 oraz w pkt 4., zastępuje się je dokumentem/dokumentami zawierającym/i oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. 1-9 sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Dokumenty urzędowe sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 10.Informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych i/lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 11.Ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 800.000 PLN oraz oświadczenie potwierdzające, że przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie niższą niż cena ofertowa oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składają wykonawcy, którzy łącznie lub osobno potwierdzą spełnienie postawionego warunku. Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: 12.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat - poprzedzających termin złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających wymaganiom określonym w warunkach uczestnictwa w punkcie III.2.5, z podaniem wartości, powierzchni i innych potwierdzających spełnienie warunku parametrów oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (np. listy referencyjne, protokoły odbioru), że roboty te zostały wykonane należycie- zgodnie z pkt opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten może być złożony łącznie, 13.Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (dane identyfikujące podwykonawców tj. pełna nazwa i forma organizacyjna, adres, nr telefonu, nr faxu, nr NIP), 14.Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia. Wykonawca winien do wykazu osób przewidzianych do zajmowania stanowisk od I do IV określonych w punkcie III.2.4 warunków szczegółowych podmiotowych załączyć kopie odpowiednich uprawnień budowlanych wraz z wpisami w drodze decyzji ( zaświadczeniami) do centralnego rejestru GINB oraz zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego. Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 z 2006r., poz. 578;). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia ( zależnie od zakresu obowiązków) i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, przedkładają te dokumenty, zgodnie wymaganiami określonymi w punkcie III.2.4 warunków szczegółowych podmiotowych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten może być złożony łącznie. 15.Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia potencjału technicznego, którym dysponuje wykonawca. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potencjał techniczny wykonawcy mogą spełniać łącznie. 16.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu Kontraktu. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik winien być upoważniony do zobowiązywania i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilno-prawnej. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę w oryginale, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu robót. 17.Zamawiający ustala, że realizacja zamówienia w części kompleksowych robót budowlanych w branży drogowej nie może być powierzona podwykonawcom oraz zastrzega sobie prawo akceptacji podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę we wniosku.

StormChaser - Sro 21 Lis, 2007 18:37

Azaziz napisał/a:
Ktoś to jest w stanie przeczytać?
Odpadłem po paru linijkach - może o to chodzi, tak jak w umowach z bankami np. :-P
konto_usunięte - Sro 21 Lis, 2007 18:40

Feuchtwangen napisał/a:
tak jak w umowach z bankami


Może to przekaz podprogowy :mrgreen: :-P

konto_usunięte - Pon 26 Lis, 2007 18:44

Dziękuję bardzo.
konto_usunięte - Pon 26 Lis, 2007 22:15

Poprawiony został również przetarg:

Cytat:
Przedsiębiorstwo Drogowe „BAZALT”
Zbigniew Hrynkiewicz
ul. Jagiełły 47,a'
84-400 Sztum


Uzasadnienie wyboru: oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy w oparciu o kryteria oceny ofert.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
- Przedsiębiorstwo Drogowe „BAZALT” Zbigniew Hryniewicz, 82-400 Sztum, ul. Jagiełły 47,a'


Jest tylko drobna literóweczka w nazwisku, ale to już szczegół.

Brawo Panie Administratorze BIP'u

konto_usunięte - Wto 27 Lis, 2007 20:25

Poprawione :peace:
StormChaser - Sro 28 Lis, 2007 11:14

Nowa dzielnica? Czy nowy żarcik?
http://www.bip.malbork.pl...1412&Itemid=143 Nr: 2

marsak - Sro 28 Lis, 2007 11:27

Pełen Profesjonalizm, nie można nie uchwalić. :-D
konto_usunięte - Sro 28 Lis, 2007 11:38

marsak napisał/a:
Pełen Profesjonalizm, nie można nie uchwalić. :-D
hm.. maszynka do głosowania nikt tego nie czytał ? :shock:
konto_usunięte - Sro 28 Lis, 2007 11:53

Dobrze, że to projekt :-)
konto_usunięte - Sro 28 Lis, 2007 11:56

Azaziz napisał/a:
Dobrze, że to projekt :-)
fakt nie wszyscy czytają :oops: :mrgreen:
konto_usunięte - Sro 28 Lis, 2007 12:04

Ktoś na sesji zauważy 8-)
StormChaser - Sro 28 Lis, 2007 12:07

Azaziz napisał/a:
Ktoś na sesji zauważy
może
Kuglow - Sro 28 Lis, 2007 12:27

Ciekawe co by na to powiedział Pan prezydent Sopotu,gdyby mu tak na malborską modłę "zrewitalizowali" monciaka lub GrandHotel lub chociażby molo? :mrgreen: A może nasi stwierdzili,że u nas nie ma już co "rewitalizować" i rzucają się od razu na głębokie wody?Wszak Sopot to wyzwanie nie lada,tyle budynków do"rewitalizacji"!! :peace:
StormChaser - Sro 28 Lis, 2007 12:29

Właśnie molo... co roku odbudowa i nowe deski, a gdyby tak beton i blacha :mrgreen:
Kuglow - Sro 28 Lis, 2007 12:32

Byłby z tego niezły "jarmark krzyżacki". :mrgreen:
Anowi - Sro 28 Lis, 2007 14:44

To od razu "Oblężenie" by się przeniosło... co tam ;-)

Jutro sesja...

StormChaser - Sro 28 Lis, 2007 15:17

dziekujemy za uwagę ;-)
StormChaser - Wto 22 Sty, 2008 08:16

http://www.bip.malbork.pl...1429&Itemid=103
Powrót do przyszłości :mrgreen:

StormChaser - Wto 22 Lip, 2008 17:47

To tak by wszystko się ładnie chowało? Czy może w maju było wiadomo jakie będzie rozstrzygnięcie?
StormChaser - Pią 25 Lip, 2008 09:50

Git jest, dzięki :peace:
StormChaser - Wto 12 Sie, 2008 19:55

http://www.bip.malbork.pl...1706&Itemid=103

Czego tu brak?

konto_usunięte - Wto 12 Sie, 2008 20:13

Pomijam luki i zapewne uproszczenie kopiuj wklej, ale....

Czy tu chodzi o 4 lokale? czy lokal 1 i 2 z listy to samo? Ktoś to kuma? Gdzie powierzchnie, lokalizacje, charakterystyka? Nagłówek przetargu, data ogłoszenia.. Fajny przetarg, taki do Mensy :hihi:

StormChaser - Sro 27 Sie, 2008 10:02

Przetargi otwarte zrzut1 - to nadal otwarta sprawa czy nie?
Przetargi rozstrzygnięte zrzut2 - brak rozstrzygnięcia to też rozstrzygnięcie?

StormChaser - Sro 27 Sie, 2008 12:42

I poprawione :ok:
StormChaser - Czw 11 Wrz, 2008 22:10

Kto to pisał i w jakim stanie?
Gramatycznie tekst powala, a RM uchwala co jej podsuną, a co tam...

konto_usunięte - Czw 11 Wrz, 2008 23:24

jak pisze "dyjeta" to zapewne nie zauważy tych błędów :mrgreen:
Kumak56 - Sob 13 Wrz, 2008 10:24

Jeżeli nieuctwo i lenistwo jest nazywane dysleksją, dysortografią itp.to mamy tego efekty.Przyszłość będzie jeszcze tragiczniejsza.
konto_usunięte - Pią 05 Gru, 2008 21:03

Tak wyglądał dziś malborski BIP - śmiać się czy płakać? :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:

http://www.bip.malbork.pl/

a to źródło strony
Kod:
<center><h1>
<br><bR><br><br><br><br>
TAKI BIP JESZCZE NIE ISTNIEJE! <br>
</h1>
JESLI POWINIEN, SKONTAKTUJ SIE Z ADMINISTRATOREM: admin<span>@</span>madkom.pl
</center>

StormChaser - Pią 05 Gru, 2008 21:04

Azaziz napisał/a:
wyglądał
wygląda :hahaha:
konto_usunięte - Pią 05 Gru, 2008 21:05

Normalnie cyrk :clap: małpy tańczą, klauni występują :hihi:
typer82 - Sob 06 Gru, 2008 01:08

a może coś się zmienia ... poczekajmy a nie jak zwykle krytyka
konto_usunięte - Sob 06 Gru, 2008 06:18

Nawet jak się zmienia to napis powinien być właściwszy - to Biuletyn Informacji Publicznej - strona urzędowa a nie blog Joli, nie każdy tekst przystoi
StormChaser - Sob 06 Gru, 2008 18:18

O powstał niczym feniks :hihi:
konto_usunięte - Sob 06 Gru, 2008 18:42

Feuchtwangen napisał/a:
O powstał niczym feniks :hihi:


Całkiem nowy layout

StormChaser - Pon 08 Gru, 2008 12:57

Azaziz napisał/a:
Całkiem nowy layout

Widać firmowy plan miasta na bipie poszedł w odstawkę

konto_usunięte - Pią 02 Sty, 2009 21:12

Nowy BIP jest całkowicie nieprzyjazny użytkownikowi, przekopywanie się przez bazy danych jest masakrą, no ale nas to nie zniechęca :hihi:

Może to nieudana czyjaś praca licencjacka, jest ładnie i przejrzyście jeśli chodzi o layout ale funkcjonalnie to jeszcze tak tragicznego serwisu nie obsługiwałem

StormChaser - Pią 02 Sty, 2009 21:15

Cytat:
DocFlow to pakiet oprogramowania do zarządzania dokumentami, korespondencją, sprawami oraz poleceniami. Razem ze zintegrowanym IP PBX MASTER daje urzędom kompleksowe środowisko pracy zapewniające kontrolę i ułatwione zarządzanie procesami administracyjnymi, teraz już na wszystkich płaszczyznach komunikacyjnych.
urzędom, nie ludziom...
konto_usunięte - Pią 02 Sty, 2009 21:17

Może o to chodzi, by było trudniej docierać do informacji, ciekawe jak szefostwo um'a porusza się po nowym bipie :hahaha:
StormChaser - Pią 02 Sty, 2009 21:18

Azaziz napisał/a:
ciekawe jak szefostwo um'a porusza się po nowym bipie
a po co?
StormChaser - Sro 04 Lut, 2009 14:29

Tak odnośnie poruszania się po tym tworze...

Klikamy w czerwone, a otwiera się... Ktoś za tę pracę bierze pieniądze...

MrKłosik - Czw 02 Kwi, 2009 07:41

W UM dziwnie liczą dni :hahaha:
StormChaser - Pon 06 Lip, 2009 18:42

BIP zszedł był kilka godzin temu, czyżby szykowano upublicznienie oświadczeń majątkowych za ubiegły rok?
StormChaser - Czw 27 Sie, 2009 20:38

W sumie co za różnica...
http://www.bip.malbork.pl...ent=2236&page=1

StormChaser - Sro 02 Wrz, 2009 07:17

Awaria czy ban? Przez proxy coś tam się otwiera choć końca nie widać i uzywać się nie da, bez maskowania ip dostępu brak do biuletynu informacji publicznej. Może ktos porówna...
gacek - Sro 02 Wrz, 2009 11:07

StormChaser napisał/a:
Awaria czy ban?

chyba to drugie... u mnie działa bez zarzutu...

StormChaser - Sro 02 Wrz, 2009 11:52

To pięknie... Biuletyn Informacji Publicznej
konto_usunięte - Sro 02 Wrz, 2009 18:26

U mnie działa :-D
StormChaser - Sro 02 Wrz, 2009 21:24

Noooo mnie też odblokowali :hihi:
StormChaser - Sro 09 Gru, 2009 20:53

W wakatach:
Cytat:
bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów graficznych ze szczególnym uwzględnieniem programu na licencji publicznej (GPL) takich jak: Gimp Open Office oraz np.: Adobe Photoshop, Corel Draw, MS PowerPoint ,MS FrontPage, MsPublisher, Macromedia Flash


Kurcze nie umie obsługiwać graficznego Open Office ani PowerPointa :bag:

pba - Czw 10 Gru, 2009 10:01

StormChaser napisał/a:
W wakatach:
Cytat:
bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów graficznych ze szczególnym uwzględnieniem programu na licencji publicznej (GPL) takich jak: Gimp Open Office oraz np.: Adobe Photoshop, Corel Draw, MS PowerPoint ,MS FrontPage, MsPublisher, Macromedia Flash


Kurcze nie umie obsługiwać graficznego Open Office ani PowerPointa :bag:


No, cóż - OpenOffice to pakiet, który zawiera równiez program graficzny Draw, więc na siłę (w części) można podciagnąć go pod aplikacje graficzne :)

wscibski - Pią 18 Gru, 2009 23:40

i jeszcze miedzy Gimp a Open Office nie ma przecinka!!!!!!!!!!
WSTYD admin bip-U!!!!!!!!!!

Ichu - Sob 19 Gru, 2009 10:19

Miałem to forum za poważne, ale jeśli wszystkie dyskusje sprowadzają się do wytykania literówek i przecinków, to trudno podtrzymac ten pogląd. Pozostaje jedynie lektura wątków historycznych - przynajmniej tam jest "normalnie".
StormChaser - Pią 19 Lis, 2010 21:59

Fajny tytuł ;-)
StormChaser - Sro 16 Maj, 2012 08:10

Przejrzystość
rutek_m - Sro 16 Maj, 2012 21:27

To nie wina BIP'u - to niestety wina Twojej przeglądarki, u mnie na FF jest OK, tekst ma prawidłowy format.
StormChaser - Czw 17 Maj, 2012 03:48

Po kilkunastu godzinach, tak. Screen z IE, na FF, Safari, Operze było tak samo ;-)
Znaczy nadal czytają.

StormChaser - Sob 23 Lut, 2013 19:55

http://www.bip.malbork.pl/file.php?attachment=5553

To tak można? :shock:

argus - Sob 23 Lut, 2013 20:00

Ciekawe jak malborska Rada Miasta wyegzekwuje (nie)wykonanie uchwały przez prezydenta Elbląga :hahaha:
StormChaser - Pon 19 Sty, 2015 20:27

BIP jak zawsze na wysokim poziomie... Sto lat nabiera nowego wymiaru... kadencja, nie wiek.
Andrzej 123 - Pon 19 Sty, 2015 22:06

20115-2015=18100 Baaaaaaaardzo wiekowa kadencja-181 wieków :hihi: , to mniej więcej tyle ile ludzkość chodzi po ziemi (ok. 20 tys. lat) Ale tylko dwóch radnych na tym przedłużonym dyżurze :piwo: . Będą mogli w tym czasie obgadać bardzo ważne dla miasta sprawy. :flag:
StormChaser - Nie 16 Sie, 2015 20:21

Upsss

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group